زمان بندی

روز اول : چهارشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۷


تلاوت قرآن مجید- سرود ملی : ۱۵:۳۰الی ۱۵:۳۵-

۱۵:۴۵ سخنرانی ریاست سازمان جهاد دانشگاهی :۱۵:۳۵الی -

۱۶:۰۰ سخنرانی ریاست پارک علم و فناوری : ۱۵:۴۵ الی -

۱۶:۱۵ سخنرانی استاندار: ۱۶:۰۰الی -

سخنرانی انگیزشی و استارتاپی : ۱۶:۱۵الی ۱۷:۰۰ -

استراحت : ۱۷:۰۰ الی۱۷:۱۵ -

ارایه ایده : ۱۷:۱۵الی۱۷:۳۰ -

رای به ایده ها: ۱۷:۳۵ الی ۱۸:۱۵ -

۱۹:۱۵ تشکیل تیم: ۱۸:۱۵الی -

۲۰:۰۰ شام : ۱۹:۱۵ الی -

روز دوم : پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۹۷


صبحانه: ۸الی ۸:۳۰ -

شروع کار تیمی: ۸:۳۰ الی ۹ -

۱۰:۰۰ -- ۹:۴۰ : Business Model Canvas کارگاه -

ادامه کار تیمی: ۱۰ الی ۱۰:۳۰ -

میان وعده: ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۴۵ -

ادامه کار تیمی: ۱۰:۴۵ الی ۱۲:۱۵ -

ناهار و استراحت: ۱۲:۱۵ الی ۱۳:۰۰ -

ادامه کار تیمی: ۱۳ الی ۱۴:۳۰ -

۱۵ -- ۱۴:۴۰ : MVP کارگاه -

ادامه کار تیمی: ۱۵ الی ۱۶:۴۵ -

میان وعده : ۱۶:۴۵ الی ۱۷ -

۱۸ -- ۱۷:۱۵ : Validation کارگاه -

ادامه کار تیمی: ۱۸:۱۵ الی ۱۹:۴۵ -

شام : ۱۹:۴۵ الی ۲۰:۳۰ -

روز سوم : جمعه دهم اسفند ۱۳۹۷


صبحانه: ۸الی ۸:۳۰ -

کارگاه نحوه پرزنت طرح ها و قرعه کشی زمان بندی ارائه تیم ها: ۸:۳۰ الی ۹ -

ادامه کار تیمی: ۹الی ۱۰:۳۰ -

میان وعده: ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۴۵ -

ادامه کار تیمی: ۱۰:۴۵ الی ۱۲ -

ارایه آزمایشی برای منتورها: ۱۲ الی ۱۳ -

ناهار : ۱۳ الی ۱۳:۳۰ -

ارایه آزمایشی برای منتورها: ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰ -

ادامه کار تیمی: ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ -

سخنرانی ریاست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال : ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۳۰ -

ارایه نهایی برای داوران: ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ -

سخنرانی آقای استاندار: ۱۸:۰۰الی ۱۸:۱۵ -

انتخاب برترین ایده ها توسط داوران :۱۸:۱۵ الی ۱۹:۱۵ -

استراحت و پذیرایی : ۱۹:۱۵ الی ۱۹:۳۰ -

سخنرانی معاون سازمان حفاظت محیط زیست : ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۴۵ -

تقدیر و تشکر : ۱۹:۴۵ الی ۲۰:۱۵ -

شام : ۲۰:۱۵ الی ۲۰:۴۵ -