داوران

علیرضا آکوشیده

رییس مرکز رشد

پارک علم و فناوری گیلان

نیلوفر عابدین زاده

معاون پژوهشی و آموزشی

پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

امیر ملک پور

معاون فناوری و نوآوری

پارک علم و فناوری گيلان

علیرضا پنداشته

عضو هیات علمی

دانشگاه گیلان

محمد امین شریفی

حامد حامدیان

عليرضا عزیزی

مدیر عامل شعب

بانک انصار گیلان

متین عاشوری